Zdravstveno osiguranje

Osigurajte se od iznenadnih financijskih troškova za potrebe dijagnostike, liječenja i rehabilitacije i ugovorite policu zdravstvenog osiguranja.

  1. DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
    Pokriće svih sudjelovanja za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
    Pokriće doplate za lijekove s dopunske liste HZZO-a (B lista lijekova).
  2. DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
    Preventivni sistematski pregled.
    Preko 250 različitih medicinskih usluga (specijalistički pregledi, laboratorijska dijagnostika, dentalna medicina, PET/CT…).